Websitebilder6Werkwijze:Sdl-klein-deutsch

Klanttevredenheid is voor het vertaalbureau IP Translations van Ingo Potthast een prioriteit. Wij beseffen terdege hoe belangrijk correcte en onberispelijke vertalingen zijn. Onze ultieme betrachting is dan ook steeds op het einde van de rit optimale resultaten af te leveren.

We gaan daarom zeer gestructureerd te werk en volgen een aantal stappen die de kwaliteit van het eindresultaat moeten garanderen. Duidelijke afspraken en doelgerichte communicatie met de klant behoren tot onze standaard.

De afwikkeling van een vertaling verloopt in een aantal fasen:

1. Om te beginnen is het voor ons van groot belang om de klant en zijn branche goed te leren kennen, want zonder degelijke achtergrondkennis zijn accurate vertalingen onmogelijk.

2. Na een eerste lezing van de brontekst bespreken we met de klant welke stappen hij van zijn kant kan ondernemen (bv. qua tekstverwerking of het ter beschikking stellen van referentiemateriaal) om het vertaalproject rimpelloos te doen verlopen. Een goede communicatie met de klant is essentieel: hoe beter beide partijen op elkaar zijn afgestemd, en hoe beter ze elkaars werkprocessen begrijpen, des te groter de kans op een goed resultaat. Als u zich graag uitvoeriger wilt informeren over de manier waarop u als opdrachtgever ertoe kan bijdragen dat een vertaalproject succesvol is, nodigen we u uit onze leidraad IP Translations Quality Management (document in PDF; alleen in het Engels) te downloaden.

3. Bij een volgende, intensievere lectuur van de documenten in de brontaal bepalen we op basis van hun semantische en grammaticaal-syntactische kenmerken de intentie en het doelpubliek van de teksten. Qua stijl moet de vertaling zo dicht mogelijk aansluiten bij die van het origineel. Omwille van culturele verschillen tussen het land waar de tekst ontstond en het land waarvoor de vertaling bestemd is, kunnen aanpassingen nodig zijn. De culturele context waarin een vertaling terecht komt is minstens even belangrijk als spraakkunst en woordkeuze.

4. We voeren een analyse door van de brontekst om het aantal te vertalen woorden te bepalen en om de klant op basis hiervan een voorstel te doen dat zowel de prijs voor onze prestatie omvat als de streefdatum voor de levering.

5. Nadat de klant onze offerte aanvaard heeft, begint het eigenlijke vertaalwerk. We gebruiken daarbij moderne technologische hulpmiddelen in de vorm van ondersteunende software (bv. Trados, SDL Studio, Translation Workspace). Principieel gebruiken we echter geen toepassingen die automatische vertalingen genereren. Al ons vertaalwerk is essentieel het werk van mensen, niet van machines.

6. Als de eerste versie van de vertaling klaar is, wordt in een tweede ronde een grondige kwaliteitscontrole doorgevoerd. Hierbij wordt de tekst niet alleen in zijn globale samenhang herlezen, maar ook volgens een vast stramien nagezien op fouten en inconsistenties. Voor een gedetailleerd overzicht van kwaliteitsbevorderende maatregelen verwijzen we – zeker bij grotere projecten – opnieuw naar onze leidraad IP Translations Quality Management (document in PDF; alleen in het Engels).

7. Als de vertaling aan onze kwaliteitsnormen voldoet, bezorgen we de documenten in de doeltaal aan de klant. Vaak zal die het resultaat ook nog eens nazien, en zullen we zijn suggesties desgevallend in onze vertaling verwerken. Na afloop van een vertaalcyclus stellen we prijs op een nabespreking, zodat beide partijen aspecten kunnen ter sprake brengen die de samenwerking verder ten goede komen.